av_instit-hydrotherapy-center-hotel-hdrvb 1920x477

Zodpovednosť Osveta a udržateľnosť
v samotnom srdci Avène-les-Bains

Vzhľadom na to, že si uvedomujeme zásadnú úlohu prírody, jej mocný a zároveň krehký charakter a našu spoločenskú zodpovednosť, venujeme sa v miestnom povodí mnohým aktivitám. Každý zo subjektov termálneho centra sa preto zaviazal k zodpovednému spôsobu riadenia. Snaží sa dosiahnuť pokrok a ešte lepšie prispieť k plneniu výziev trvalo udržateľného rozvoja. 

Prírodný priestor

 • Na našej pôde nepoužívame žiadne fytosanitárne prípravky.
 • Trvalo udržateľnú správu a monitorovanie zdravotného stavu lesov zabezpečujú ONF (Národná lesnícka organizácia) a CNPF (Národné centrum pre lesný majetok)3
 • Park, ktorý spolok Ligue de Protection des Oiseaux (LPO, Liga na ochranu vtákov) schválil ako útočisko pre 63 druhov vtákov, čo je o osem viac ako pred tromi rokmi4.
 • Park je považovaný za potenciálne útočisko vydier, čo svedčí o dobrej kvalite vody4.

Dáta:

3 – Organizácia Office Nationale des Forêts (Národný lesnícky úrad) je zodpovedná za správu štátnych lesov v impluviu (s výnimkou termálnych parkov) a Národné centrum pre lesný majetok (Centre National de la Propriété Forestière () je zodpovedná za súkromné lesy. 

4 – Podľa výsledkov získaných od organizácie Ligue de Protection des Oiseaux (Liga na ochranu vtákov) za rok 2019.

 

Povodie
Avène-les-Bains

 • 86 % nákupov v oblasti termálneho centra sa uskutočňuje prostredníctvom miestnych francúzskych spoločností a takmer 50 % týchto nákupov sa uskutočňuje v regióne Occitanie1.
 • Poľnohospodárske podniky impluvia Avène neustále zlepšujú svoje postupy prostredníctvom poľnohospodárskej diagnostiky.

 

 • Výrobný závod Avène je najväčším zamestnávateľom v obci Grand Orb a desiatym najväčším v departemente Hérault2.
 • 80 % zamestnancov termálneho centra (výrobný závod, termálne kúpele a hotel) žije v okruhu do 30 km od Avène-les-Bains (trojuholník Bédarieux, Lodève a Ceilhes).

Zdroje a dáta

1 – dáta z roku 2019 – nákupy v zariadeniach Avène: výrobný závod, termálne kúpele a hotel

2 – dáta z obchodnej komory Occitánie z roku 2019

av_instit-thermal-park2-drone-hdrvb
av_instit-water-research-center-hdrvb-475x475

Centrum pre výskum vody

 • Centrum pre výskum vody vykoná ročne v priemere 40 000 kontrol, aby sa zaručila kvalita termálnej vody Avène.
 • Kontroly sú garantované akreditáciou ISO 170255.
 • Našich hostí tiež vzdelávame o hospodárení s vodnými zdrojmi .

Dáta:

5 – Kontroly vykonávané Centrom pre výskum vody sú zaručene dôveryhodné a nestranné. Táto akreditácia, ktorú udelil COFRAC za odber vzoriek, fyzikálno-chemickej a mikrobiologickej analýzy, stavia Centrum pre výskum vody na rovnakú úroveň kvality ako zariadenia zodpovedné za hygienickú kontrolu pitnej vody.

 

Hydroterapeutické centrum Avène

 • Hydroterapeutické centrum Avène získalo ako prvé dermatologické hydroterapeutické kúpele certifikát AQUACERT HACCP Thermalisme®, a to v roku 20106
 • Ide o jediné francúzske hydroterapeutické centrum, kde vodu z termálnych prameňov monitoruje Centrum pre výskum vody.
 • V hydroterapeutickom centre Avène sa denne lieči viac ako 300 pacientov.

Dáta:

6 – Potvrdzuje zdravotnú nezávadnosť termálnej vody a jej použitie v rámci termálnych procedúr poskytovaných kúpeľným hosťom (hygiena kúpeľov, dodržiavanie noriem a protokolov, mikrobiologický monitoring termálnej vody, lekársky monitoring kúpeľných hostí).

 

 

Výrobný závod

 • Výrobný závod spoločnosti Avène je od roku 2017 držiteľom certifikátu environmentálneho riadenia ISO 14001.
 • 100  % spotreby energie pochádza z obnoviteľných zdrojov, bez priamych emisií CO2².

 

 • Od roku 2012⁸ sa spotreba vody v meste znížila o polovicu.
 • Budova, v ktorej sa nachádza záverečný stupeň linky na výrobu aerosólov, bola postavená s využitím experimentálneho prístupu NF Haute Qualité EnvironnementaleTM (vysoká kvalita ochrany životného prostredia) pre priemyselné budovy⁹.

Dáta:

8 – Výrobný závod a hydroterapeutické centrum, porovnanie s rokom 2019

9 – Certifikované spoločnosťou Certivéa, akreditovaným orgánom COFRAC. Experimentálny prístup HQE™ je dobrovoľný postup výstavby priemyselných budov. Prostredníctvom globálneho prístupu odráža rovnováhu medzi rešpektom k životnému prostrediu, kvalitou života a ekonomickou výkonnosťou a dokladá skutočnosť, že budova dosahuje vyššiu úroveň ochrany životného prostredia, než akú ukladajú predpisy. Slúži na kontrolu vplyvu ekologickej výstavby na vonkajšie prostredie (harmonický vzťah budov s ich bezprostredným okolím, integrovaná voľba stavebných postupov a materiálov, nízka záťaž, ktorú stavenisko predstavuje, atď.) a vplyvu ekologických opatrení (hospodárenie s energiami, vodou, odpadmi, údržbou atď.).

Hotel

 • Hotel má bioklimatický dizajn a časť teplej vody sa vyrába zo solárnych panelov nainštalovaných na streche.
 • 80 % čerstvých potravín podávaných v hoteli pochádza z miestnych zdrojov v okruhu menšom než 100 km7.
 • 82 % odpadu sa opätovne využíva alebo recykluje7.

Dáta:

7 – dáta z roku 2019

 

 

späť na začiatok