ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SKUPINY PIERRE FABRE

Ďakujeme vám za návštevu našej webovej stránky. Ochrana a bezpečnosť osobných údajov našich zákazníkov a používateľov je pre skupinu Pierre Fabre hlavnou prioritou.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie sa zhromažďujú pri návšteve a používaní našich webových stránok a ako sa tieto informácie spracúvajú.

 

I. Kto sme?

Tieto webové stránky (ďalej len „webové stránky“) prevádzkuje spoločnosť Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, 45 Place Abel Gance 92 100 Boulogne (ďalej len „Pierre Fabre“ alebo „my“), ktorá je zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ktoré od vás môže získať na webových stránkach na účely popísané nižšie.
Radi by sme vám odporučili, aby ste si pozorne prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov a oboznámili sa s podmienkami spracovania vašich osobných údajov pri návšteve našich webových stránok. Upozorňujeme, že spoločnosť Pierre Fabre môže tieto zásady kedykoľvek aktualizovať. Na tejto stránke sa zobrazí dátum poslednej aktualizácie. Preto vás vyzývame, aby ste ich pravidelne kontrolovali.

 

II. Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme

V závislosti od služieb, ktoré využívate na našich webových stránkach, a od toho, ako je vaše zariadenie nakonfigurované (najmä súbory cookies a iné trackery), osobné údaje o vás („vaše osobné údaje“), ktoré zhromažďuje a spracúva spoločnosť Pierre Fabre, zahŕňajú:

Informácie, ktoré ste dobrovoľne zadali do formulára (odber noviniek, kontakt, účasť na propagačnej akcii [súťaž, hra alebo prieskum]), ako sú:

vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, poštová adresa a ďalšie informácie o vás, ktoré ste poskytli v rámci svojej žiadosti (ktoré môžu zahŕňať informácie o zdravotnom stave).

Údaje generované vaším prehliadačom, ktoré náš server automaticky zhromažďuje pomocou „súborov cookies a iných trackerov“:

Informácie o navštívených webových stránkach: názov domény, dátum, čas a trvanie návštevy, stránky, videá a reklamy, na ktoré ste klikli.

Informácie, ktoré sa týkajú konkrétne vás: vaša IP adresa (umiestnenie vstupného bodu siete; typ prehliadača, operačný systém).

Tieto automaticky zozbierané osobné údaje nepoužívame na to, aby sme sa pokúsili identifikovať vašu totožnosť, a nespájame ich s osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli vyššie. 

Osobné údaje o vás môžeme získať aj od tretích strán (napr. z profilov na sociálnych sieťach, ak ste prihlásení do svojej členskej zóny pomocou konta na sociálnej sieti).

 

III. Účely spracovania osobných údajov

Nižšie nájdete prehľad účelov spracovania vašich osobných údajov naším systémom a dôvody, prečo je to pre nás nevyhnutné.

Účely spracovania

Právny základ spracovania vašich osobných údajov našimi službami

Odpovede na vaše otázky zasielané e-mailom, prostredníctvom kontaktného formulára a chatu

Náš oprávnený záujem

Pomôcť vám nájsť obchod alebo predajňu, ktorá je najbližšie k vašej polohe

Vykonávanie štatistických analýz

Pokiaľ nevznesiete námietku v časti „Vaše práva“ a „Súbory cookies“ nižšie, aby sme lepšie pochopili vaše preferencie prostredníctvom analýzy vášho správania na našich webových stránkach a ponúkli produkty alebo služby prispôsobené vašim záujmom

Lepšie uspokojenie vašich potrieb ponukou produktov alebo služieb, ktoré lepšie vyhovujú vašim záujmom

Zasielanie informácií o našich ponukách, novinkách a podujatiach (newslettery, pozvánky a iné publikácie)

Váš výslovný súhlas

Nahlasovať príslušným orgánom akékoľvek problémy súvisiace s používaním našich výrobkov

Naše právne povinnosti

 

Osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov, sú označené hviezdičkou na webových stránkach, kde sa zhromažďujú.

Ak sa rozhodnete nevyplniť tieto povinné polia, je možné, že nebudeme môcť spracovať vaše požiadavky alebo vám poskytnúť požadované produkty a služby. Ostatné osobné údaje sú čisto dobrovoľné a umožňujú nám lepšie vás spoznať a vďaka tomu zlepšiť našu komunikáciu a služby.

 

IV. Komunikácia a prenos osobných údajov

Sme súčasťou medzinárodnej skupiny Pierre Fabre Group a vaše osobné údaje môžeme z času na čas poskytnúť skupine Pierre Fabre Group na vyššie uvedené účely.
Môžeme tiež vymenovať poskytovateľov služieb tretích strán (ktorí budú pracovať v súlade s našimi pokynmi), aby nám pomohli poskytovať vám informácie, produkty alebo služby, riadiť a spravovať naše podnikanie alebo spravovať a zlepšovať naše webové stránky. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany požadovať prístup k vašim osobným údajom.
Ak sa vaše osobné údaje prenášajú mimo EHP (Európsky hospodársky priestor) iným spoločnostiam v rámci skupiny Pierre Fabre alebo poskytovateľom služieb, podnikneme kroky na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany vašich osobných údajov, ako keby zostali v EHP, a to aj uzatvorením zmlúv o prenose údajov na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, ktoré boli aktualizované alebo revidované, alebo iných mechanizmov prenosu, ako sú rozhodnutia o vhodnosti, záväzné podnikové pravidlá alebo zmluvy schválené orgánmi EÚ pre ochranu údajov, ak sú vhodné.
Vaše osobné údaje môžeme tiež predať tretím stranám v rámci skutočného alebo potenciálneho predaja spoločnosti Pierre Fabre alebo akéhokoľvek majetku, ktorý vlastníme my alebo naše pridružené spoločnosti, pričom osobné údaje našich používateľov môžu byť súčasťou prevádzaných aktív.
Budeme tiež reagovať na žiadosti o vydanie informácií, ak to od nás vyžaduje zákon alebo ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na ochranu našich práv alebo nás, na splnenie súdneho príkazu, žiadosti regulačného orgánu alebo iného právneho alebo administratívneho postupu voči nám.

 

V. E-marketing

Ak to zákon povoľuje, a len po získaní vášho súhlasu, ak je to potrebné, môžeme s vami komunikovať elektronickými prostriedkami, aby sme vám predstavili naše produkty a služby. Ak sa chcete odhlásiť z odberu našich správ, použite odkaz „Odhlásiť sa“ v našich e-mailoch alebo pošlite textovú správu vo formáte STOP na uvedené číslo, prípadne nás kontaktujte priamo na adrese . Kontaktujte nás a my vám prestaneme posielať správy.

 

VI. Ukladanie vašich osobných údajov

Vo všeobecnosti budeme vaše osobné údaje uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.
Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na správu nášho vzťahu s vami.
Vaše osobné údaje však budeme uchovávať na účely priameho marketingu po dobu troch rokov od dátumu vašej poslednej interakcie s nami, ak nie ste naším zákazníkom, a po dobu, kým s vami budeme v kontakte prostredníctvom našich propagačných aktivít, ak ste naším zákazníkom, pokiaľ proti tomu nevznesiete námietku, keď dostanete niektorú z našich marketingových správ.
IP adresy zhromaždené na bezpečnostné účely sa neuchovávajú dlhšie ako 10 dní.
S vaším súhlasom sa zhromaždené záznamy o pripojení uchovávajú prostredníctvom súborov cookie a iných trackerov používaných na našich webových stránkach maximálne trinásť (13) mesiacov v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Súbory cookies“ nižšie.
Možno budeme musieť uchovávať vaše osobné údaje v archívnej forme aj po uplynutí nižšie uvedených lehôt, aby sme splnili naše zákonné povinnosti alebo v prípade potreby, s ohľadom na platnú premlčaciu lehotu, uplatnili niektoré z našich práv.

Keď už vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely alebo archívy pre plnenie našich zákonných povinností alebo premlčania, zabezpečíme ich úplné zničenie alebo anonymizáciu.

 

VII. Externé odkazy

Webové stránky môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Keďže spoločnosť Pierre Fabre nekontroluje ani nezodpovedá za ich postupy ochrany údajov, odporúčame vám, aby ste si preštudovali zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok tretích strán. Tieto zásady sa vzťahujú výlučne na osobné údaje zhromaždené na našich webových stránkach alebo v priebehu našej činnosti.

 

VII. Vaše práva

V súlade s platnými právnymi predpismi môžete mať nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

 • Získať kópiu svojich osobných údajov, informácie o spôsobe ich spracovania a právnom základe ich spracovania;
 • opraviť nesprávne osobné údaje (vrátane práva na doplnenie neúplných osobných údajov);
 • vymazať vaše osobné údaje, ak to umožňuje právny základ ich zhromažďovania. Okrem toho sa toto právo môže v určitých prípadoch uplatniť len vtedy, ak údaje už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované;
 • Obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, ak:
  • Presnosť osobných údajov je spochybnená;
  • spracovanie je nezákonné, ale vy nesúhlasíte s vymazaním vašich osobných údajov;
  • vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale stále sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • požiadať o prenos vašich osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte tretej strane (alebo vám), ak je naše spracovanie založené na vašom súhlase alebo na plnení zmluvy, ktorá bola s vami uzavretá;
 • Získať alebo nahliadnuť do kópie príslušných opatrení prijatých na prenos vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 • Odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov (ak je takéto spracovanie založené na vašom súhlase) bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 • Poskytnúť všeobecné alebo konkrétne pokyny, ako spracúvať a používať vaše osobné údaje po vašej smrti.
 • Kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu na marketingové účely. Ak sa chcete vyhnúť telefonickému kontaktu, bezplatne sa zaregistrujte na webovej stránke http://www.bloctel.gouv.fr/
 • Okrem vyššie uvedených práv máte právo namietať proti akémukoľvek spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré je odôvodnené oprávnenými záujmami spoločnosti Pierre Fabre, vrátane profilovania (proti vášmu súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy s vami).

Máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu na ochranu údajov
Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v časti Kontaktujte nás. Uvedomte si prosím, že môžeme požadovať preukázanie totožnosti a vyhradzujeme si právo účtovať poplatky, ak to zákon umožňuje, napríklad ak je vaša požiadavka zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná. Na vašu žiadosť sa budeme snažiť odpovedať v príslušnej lehote.

 

IX. Súbory cookies

Súbor cookies je malý súbor, ktorý môže byť umiestnený na pevnom disku vášho zariadenia alebo na serveri webovej lokality. Na získanie niektorých z vyššie uvedených automaticky zhromažďovaných informácií používame súbory cookies. Súbory cookies nemusíte akceptovať a môžete si vybrať, ktoré súbory cookie budete akceptovať, a to tak, že zmeníte nastavenia svojho prehliadača tak, aby neakceptoval súbory cookies. Samozrejme, môžete vzniesť námietky proti ich prítomnosti a odmietnuť ich alebo vymazať. Na tento účel ich môžete zo svojho zariadenia vymazať na stránke pomocou pomocníka prehliadača, ktorý používate, alebo zabrániť registrácii súborov cookies vypnutím tejto funkcie vo svojom prehliadači.

 

X. Typy súborov cookies, ktoré používame

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov súborov cookies na rôzne účely: tieto súbory cookies sú známe ako nevyhnutne potrebné súbory cookies, výkonnostné súbory cookies, marketingové súbory cookies a funkčné súbory cookies. Niektoré súbory cookies môžu byť poskytované tretími stranami na zabezpečenie ďalších funkcií našich webových stránok, sú uvedené nižšie.

 

 

XI. Odstránenie súborov cookies

Ak odmietnete súbory cookies, nebudeme do vášho zariadenia ukladať žiadne iné súbory cookies okrem súborov cookies uvedených vyššie (vrátane súboru cookies, ktorý si zapamätá skutočnosť, že si neželáte, aby sa pri návšteve webových stránok ukladali žiadne súbory cookies).
Upozorňujeme však, že ak sa rozhodnete odstrániť alebo odmietnuť niektoré súbory cookies, ovplyvní to niektoré funkcie alebo služby na našich webových stránkach.

 

XII. Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť tak, aby odrážali zmeny v právnych predpisoch alebo v našich postupoch ochrany osobných údajov.

 

XIII. Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, kontaktujte nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov na tejto adrese: dpofr@pierre-fabre.com Naposledy zmenené: 01. 09. 2022

späť na začiatok