PRÁVNE UPOZORNENIE WEBOVÝCH STRÁNOK LABORATÓRIÍ DERMATOLOGIQUES AVÈNE

Editor

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Zjednodušená akciová spoločnosť so základným kapitálom 22 987 907,05 EUR
Sídlo na adrese 45 Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE
RCS (číslo v obchodnom registri) Nanterre 319 137 576
DIČ vo formáte EÚ: FR42319137576
E-mail: contact.avene@pierre-fabre.com; Telefón: +33 (0) 5 63 58 88 00

 

Riaditeľ vydávania obsahu

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 
Vývoj

SMILE
Zjednodušená akciová spoločnosť so základným kapitálom 814 314,88 EUR
20 Rue des Jardins 
92600 Asniers sur seine
RCS (číslo v obchodnom registri) Nanterre 378 615 363

 

Hosting

PLATFORM.SH
Zjednodušená akciová spoločnosť so základným kapitálom 510 747,00 EUR
131 Boulevard de Sébastopol
75002 Paríž, Francúzsko
RCS (číslo v obchodnom registri) Paríž B 521 496 059
E-mail: customercare@platform.sh; Telefón: +33 (0) 1 40 09 30 00

 

Poďakovanie

Dizajn, tvorba: WIDE 
Koncepcia, redakčný obsah, fotografie/videá: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE

 

ČLÁNOK 1 – ÚČEL VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

Účelom týchto všeobecných podmienok používania (ďalej len „VOP“) je definovať podmienky používania a prístupu na webové stránky LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE® (ďalej len „LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE“), ochrannej známky spoločnosti PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (ďalej len „PFDC“), ktoré používatelia (ďalej len „používatelia“) akceptujú samotnou návštevou týchto webových stránok. 

Ak používatelia nechcú akceptovať tieto podmienky, spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ich žiada, aby opustili tieto webové stránky.
 
VOP podliehajú francúzskym zákonom a môžu byť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmenené a doplnené. Webové stránky možno používať výlučne na osobné, nekomerčné účely.
 
Vo všeobecnosti platí, že používateľ nesmie používať celé webové stránky alebo ich časť na účely, ktoré sú nezákonné (podľa autorského zákona) alebo sú zakázané týmito VOP.
 
Návštevou webových stránok používateľ súhlasí s dodržiavaním VOP, ako sú stanovené v deň návštevy.
 
Tieto VOP sa vzťahujú na každého používateľa, ktorý navštívi webové stránky.

 

ČLÁNOK 2 – POPIS WEBOVÝCH STRÁNOK

Prístup na webovú stránku je možný len online na tejto adrese: 
https://www.eau-thermale-avene.sk a len pre používateľov s bydliskom na Slovensku.
 
Táto webová stránka bola vytvorená s cieľom poskytnúť vám informácie o LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE (popisy výrobkov, poradenské listy, súťaže, newslettery atď.) a predstaviť vám všetky produktové rady LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Webové stránky poskytujú najmä nezmluvné informácie o spoločnosti LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE s trvalým cieľom popísať všetky jej produkty, ale bez zámeru ponúknuť priamy nákup produktu alebo služby (ak nie je výslovne uvedené inak) (ďalej len „služby“).
 
Ak máte menej ako šestnásť (16) rokov, musíte vyhlásiť, že ste dostali povolenie od svojich rodičov alebo zákonných zástupcov predtým, ako spoločnosti LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE poskytnete svoje osobné údaje k prístupu na webové stránky a prijmete akékoľvek správy zasielané spoločnosťou LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE.
 
Webové stránky plne financuje PFDC. Webové stránky nepredstavujú zmluvnú ponuku a nevyzývajú k žiadnej forme reklamy. 
 
Vzhľadom na to, že webové stránky sa aktualizujú s ohľadom na všetky činnosti, môže sa stať, že niektoré nové informácie, služby alebo oznámenia už nebudú v čase distribúcie platné alebo budú jednoducho neaktuálne. Spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nemôže zaručiť úplnú aktuálnosť všetkých informácií a služieb dostupných na webových stránkach, hoci sa o to snaží.
 
Spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nezaručuje správnosť a úplnosť informácií a služieb uvedených na webových stránkach. Spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVENE vykoná potrebné opravy. Okrem toho poskytované informácie a služby mohli byť aktualizované v čase medzi ich zobrazením a okamihom, keď sa o nich používatelia dozvedeli. Spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE v žiadnom prípade nezaručuje, že tieto informácie a služby sú presné, úplné a aktuálne.
 
Za používanie týchto webových stránok nesie výhradnú a plnú zodpovednosť používateľ. Spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nezodpovedá za žiadne následky vyplývajúce z používania týchto webových stránok.
 
Ak nie je výslovne uvedené inak, na akúkoľvek novú funkciu, ktorá zlepšuje alebo rozširuje jednu alebo viac existujúcich služieb, alebo na akúkoľvek novú službu, ktorú spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE spustí, sa budú vzťahovať VOP.
Používatelia berú na vedomie, že služba sa im poskytuje so všetkými jej výhodami a nedostatkami. Používatelia sa zaväzujú používať webové stránky v súlade s účelmi popísanými v týchto VOP, nepoužívať webové stránky iným spôsobom, ako je určené, a nepokúšať sa presmerovať používateľa na inú službu.


ČLÁNOK 3 – PODMIENKY PRÍSTUPU NA WEBOVÉ STRÁNKY

3.1. Na prístup na webové stránky musí mať používateľ k dispozícii hardvér a softvér potrebný na prístup na internet. Na prístup k webovým stránkam prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilného telefónu (ďalej len „zariadenie“) musí mať používateľ primeraný vysokorýchlostný prístup k internetu, širokopásmové alebo dátové predplatné umožňujúce prístup k internetu z počítača/tabletu/kompatibilného mobilného telefónu, ako napríklad: smartfón (IOS, Android), pripojenie WAP, Wi-Fi alebo 3G/4G.
 
Používateľ berie na vedomie, že pri používaní webových stránok naďalej platia podmienky zmluvy s jeho internetovým/mobilným operátorom. Všetky náklady, ktoré môže poskytovateľ účtovať v súvislosti s prístupom k službám internetového pripojenia, Wi-Fi, WAP a/alebo 3G/4G na účely používania webových stránok, znáša sám používateľ.
Pri používaní webových stránok sa používateľ zaväzuje, že nebude zasahovať do riadneho fungovania webových stránok, serverov, sietí, nebude upravovať, prispôsobovať, nabúravať sa do webových stránok alebo upravovať aplikácie alebo webové stránky tretích strán tak, aby došlo k zámernému prepojeniu s webovými stránkami.
 
Používateľ si je vedomý obmedzení a limitov internetových a telekomunikačných sietí, a preto sa zaväzuje:
- chrániť svoje zariadenie pred akoukoľvek formou vírusu, pokusom o narušenie, neoprávneným prístupom alebo používaním tretími stranami; - zabezpečiť podmienky inštalácie, prevádzky a údržby svojho zariadenia, ktoré sú potrebné pre riadne fungovanie webových stránok.

 
3. 2. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽOV

Používaním webových stránok používatelia súhlasia s tým, že nebudú
- používať webové stránky a služby na politickú činnosť, propagandu alebo prozelytizmus; - používať webové stránky na iný účel, než na aký je určená; - vykonávať nezákonné činnosti, najmä porušovať autorské práva k fotografiám, obrázkom, textom, videám atď.; - propagovať alebo nabádať iných používateľov, aby používali iné služby, či už ide o konkurenčné služby alebo nie; - akýmkoľvek spôsobom narušovať fungovanie webových stránok; - porušovať zákony o duševnom vlastníctve; - porušovať platné zákony a predpisy.
 
Používatelia majú zakázané:
- sťahovať, odosielať, posielať e-mailom alebo inak šíriť akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, urážlivý, obťažujúci, hanlivý, vulgárny, obscénny, ohrozujúci súkromie iných, nenávistný, rasistický alebo inak nevhodný; - prehliadať, zobrazovať, sťahovať, prenášať akýkoľvek obsah, ktorý by bol v rozpore s platnými zákonmi krajiny, v ktorej sa webové stránky prezerajú, najmä pokiaľ ide o duševné vlastníctvo; - pokúšať sa zavádzať ostatných používateľov vystupovaním pod iným osobným alebo firemným menom, najmä vydávaním sa za zamestnanca alebo pobočku PFDC a LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, moderátora, sprievodcu alebo hostiteľa; - sťahovať, zobrazovať, posielať e-mailom alebo inak šíriť akýkoľvek obsah vrátane počítačových vírusov alebo akéhokoľvek iného kódu, súboru alebo programu určeného na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek počítačového softvéru alebo telekomunikačného nástroja (tento zoznam nie je v žiadnom prípade úplný); - sťahovať, zobrazovať, posielať e-mailom alebo inak šíriť akýkoľvek obsah, ktorý porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, výrobné tajomstvo, práva duševného vlastníctva alebo iné autorské práva (ďalej spoločne len „práva“) akejkoľvek tretej strany; - narúšať normálny priebeh dialógu, zrýchľovať tempo posúvania obrazovky tak, aby používatelia nemohli sledovať a písať svoj dialóg, alebo vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá má podobne rušivý účinok a bráni používateľom komunikovať v reálnom čase; - zasahovať do služby, serverov, sietí pripojených k službe alebo ich narúšať, alebo odmietať dodržiavať požadované podmienky, postupy, všeobecné pravidlá alebo regulačné ustanovenia vzťahujúce sa na siete pripojené k službe; - akýmkoľvek spôsobom obťažovať jedného alebo viacerých používateľov; - zhromažďovať a uchovávať osobné údaje a identifikačné údaje týkajúce sa iných používateľov.
 
Spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE alebo akákoľvek osoba alebo subjekt určený spoločnosťou LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE je oprávnený vymazať alebo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý porušuje podmienky týchto podmienok alebo platné právne predpisy, alebo akýkoľvek obsah, ktorý je akýmkoľvek iným spôsobom nevhodný.
Používatelia tiež berú na vedomie, že pri používaní služby a webových stránok musia používať zdravý úsudok a znášať všetky riziká s tým spojené.

 
ČLÁNOK 4 – INFORMÁCIE UVEDENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH

4.1. Informácie o produktoch a službách
Pokiaľ nie je uvedené inak, výrobky a služby prezentované na webových stránkach predstavujú všeobecnú prezentáciu sortimentu výrobkov LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Tieto informácie sa poskytujú len na informačné a nezmluvné účely.
 
4.2. Používanie rád poskytnutých na webových stránkach
Tieto informácie sa sprístupňujú používateľom webových stránok. Týmto ustanovením nie je dotknutý prevod akéhokoľvek vlastníckeho práva súvisiaceho s informáciami. Používateľom sa udeľuje iba licencia na zobrazenie a používanie týchto informácií, a to nevýhradne a pre ich súkromné účely. Používateľom sa preto zakazuje kopírovať alebo reprodukovať všetky informácie alebo ich časť akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek existujúcom alebo budúcom médiu, prekladať informácie do iného jazyka alebo ich upravovať.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame následky alebo škody spôsobené chybnými informáciami alebo hackerskými útokmi. Okrem toho sa záväzok LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE týka prostriedkov, nie výsledku, pokiaľ ide o informácie a poradenstvo, ktoré sa majú poskytovať používateľom.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku a nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie týchto informácií alebo rád. Tieto informácie sa poskytujú len na informačné účely.
Akékoľvek ďalšie informácie alebo otázky môžete zaslať na túto adresu:E-mailom: ailto:avene.cz@pierre-fabre.com Poštou: Pierre Fabre Group AFI City 1, Kolbenova 1021/9, 190 00 Praha 9, Czech Republic 

 

ČLÁNOK 5 – ZVEREJŇOVANIE ONLINE RECENZIÍ A HODNOTENÍ POUŽÍVATEĽOV

Webové stránky umožňujú používateľom identifikovať sa a používať službu online hodnotení a recenzií na uverejňovanie hodnotení alebo recenzií („hodnotenia/recenzie“) produktov LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Zamestnanci spoločnosti LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE/PFDC alebo ktorejkoľvek jej dcérskej spoločnosti majú zakázané uverejňovať hodnotenia/recenzie na webových stránkach.

Každý používateľ je zodpovedný za svoje hodnotenie/recenziu. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nemôže niesť zodpovednosť voči žiadnej osobe za hodnotenie/recenzie, ktoré zanechal používateľ.

5.1. Podmienky odosielania hodnotení/recenzií
Uverejnením hodnotenia alebo recenzie na webových stránkach používateľ vyhlasuje a zaručuje:
- že jeho/jej hodnotenie je v súlade s VOP a platnými právnymi a regulačnými predpismi; - že sú autormi hodnotení/recenzií, že sa nevydávajú za inú osobu a že nepoužívajú falošnú e-mailovú adresu ani neuvádzajú nesprávny pôvod svojich hodnotení/recenzií; - že ich hodnotenia/recenzie sú ich vlastným dielom a neporušujú práva duševného vlastníctva tretích strán; - že všetok uverejnený obsah je presný.

Používatelia ďalej vyhlasujú a zaručujú, že nebudú zasielať žiadny obsah:
- ktoré ich pravdepodobne môžu identifikovať (používatelia nepoužívajú svoje celé meno, ale len krstné meno alebo „pseudonym“); - ktoré obsahujú informácie (vrátane cien) o konkurentoch spoločnosti LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE alebo o ich výrobkoch (vrátane iných výrobcov alebo distribútorov alebo dodávateľov kozmetiky a kozmetických/zdravotníckych výrobkov); - ktoré nesúvisia s hodnotením produktov LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE prezentovaných na webových stránkach; - za ktoré dostanú od tretej strany akúkoľvek kompenzáciu; - ktoré možno pravdepodobne považovať za reklamu, propagačný materiál alebo iné formy propagácie; - ktoré obsahujú odkazy na iné webové stránky, adresy URL, e-mailové adresy, kontaktné informácie alebo telefónne čísla; - ktorý obsahuje počítačový vírus alebo akýkoľvek iný potenciálne rušivý alebo škodlivý počítačový program alebo súbor, alebo návod na vytvorenie takéhoto vírusu, programu alebo súboru.
- ktoré sú hanlivé, výhražné, urážlivé, zlomyseľné, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti, vulgárne, obscénne, zasahujúce do súkromia alebo práv na podobu alebo akýmkoľvek iným spôsobom nevhodné; - ktoré by pozostávali zo získania alebo poskytnutia diagnózy alebo poradenstva týkajúceho sa lekárskych, psychologických, právnych, finančných atď. problémov.

5.2. Kontrola, zverejňovanie a úprava hodnotení a recenzií
- Kontrolné charakteristiky
- pred akýmkoľvek zverejnením AVENE DERMATOLOGICAL LABORATORIES.
- do dvoch (2) mesiacov od dátumu predloženia používateľom.
- Odmietnutie uverejnenia

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie akéhokoľvek hodnotenia/recenzie, ktoré podľa vlastného uváženia považuje za porušenie podmienok uvedených v článku 1.

Okrem toho si spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE vyhradzuje právo nezverejňovať:
- duplicitný obsah; - recenzie napísané v inom jazyku, ako je jazyk webových stránok; - akýkoľvek obsah, ktorý je nezrozumiteľný (najmä obsah s náhodnými znakmi a reťazcami slov).

- už zverejnené hodnotenia/recenzie

Hodnotenia/recenzie zverejnené po moderovaní budú na webových stránkach viditeľné tri (3) roky. Po uplynutí tohto obdobia sa hodnotenia/posudky uchovávajú v LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE po dobu troch (3) rokov.
Hodnotenia/recenzie odoslané používateľom nebudú menené.

5.3 Duševné vlastníctvo
V prípade akéhokoľvek hodnotenia/recenzie, ktoré používatelia uverejnia na webových stránkach, používatelia týmto udeľujú spoločnosti PFDC a jej pobočkám a spoločnosti LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE na obdobie troch (3) rokov od dátumu uverejnenia hodnotenia/recenzie bezplatnú, neodvolateľnú, nevýhradnú, celosvetovú licenciu reprodukovať, reprezentovať, používať, kopírovať, upravovať, prispôsobovať, prekladať, vytvárať z neho odvodené diela, začleňovať ho/ju do iných diel, distribuovať toto hodnotenie/recenzie (vcelku alebo po častiach) a inak používať alebo začleňovať tento obsah do akéhokoľvek iného média, nosiča alebo technológie.
Používatelia týmto berú na vedomie, že PFDC, ako aj jej pridružené organizácie a spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE môžu prekladať a zverejňovať ich hodnotenia/recenzie na svojich súčasných a budúcich stránkach sociálnych sietí (pričom tento zoznam nie je úplný): Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat atď.) a na všetkých zahraničných verziách svojich webových stránok, vrátane webových stránok partnerov/distribútorov.
Používatelia týmto berú na vedomie, že takéto zverejnenie môže zahŕňať ich meno (alebo pseudonymy, ako je odporúčané vyššie) použité na zverejnenie ich hodnotení/recenzií. Používatelia týmto súhlasia s tým, že ich hodnotenia/recenzie sa môžu používať v spojení so značkou LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE a súvisiacimi logami značky LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE za podmienok uvedených v tomto odseku.

5.4. Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa výrobkov LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE alebo ich používania môžu používatelia kontaktovať spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE na tejto adrese: contact.avene@pierre-fabre.com

Spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVENE si vyhradzuje právo oznámiť váš názor svojmu oddeleniu služieb zákazníkom, ak to bude považovať za vhodné.

 

ČLÁNOK 6 – ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ

 6.1 ZODPOVEDNOSŤ
 Používatelia nesú plnú zodpovednosť za používanie webových stránok. Používatelia sa zaväzujú používať webové stránky v súlade s ich účelom.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE zaručuje používateľom pokojné používanie webových stránok a najmä zaručuje, že webové stránky neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva tretích strán a že sú originálne. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE zaručuje, že webové stránky sú v súlade s platnými francúzskymi zákonmi a príslušnými priemyselnými normami pre webové stránky.
 
Používatelia sa zaväzujú, že dobrovoľne alebo dokonca nedobrovoľne nezavedú vírusy, chyby alebo súbory akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli narušiť fungovanie webových stránok, a v takom prípade za nich preberajú výhradnú zodpovednosť.
V duchu všeobecného rešpektu môže spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE podniknúť právne kroky proti nepoctivým používateľom.
Používateľ vyhlasuje a zaručuje, že si je plne vedomý vlastností a obmedzení internetu a najmä toho, že prenos údajov a informácií na internete sa vyznačuje len relatívnou technickou spoľahlivosťou, pretože sa pohybuje v rôznorodých sieťach s rôznymi vlastnosťami a technickými možnosťami, ktoré v určitých okamihoch narušujú alebo znemožňujú prístup.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nenesie zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z pripojenia k webovým stránkam alebo ich používania používateľom.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nenesie zodpovednosť za chyby, opomenutia, vírusy alebo výsledky, ktoré môžu byť dôsledkom nesprávneho používania služieb, informácií a webových stránok. Spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE je viazaná len jednoduchou povinnosťou konať.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, manažéri alebo zamestnanci LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE/PFDC nenesú zodpovednosť za:
- akúkoľvek škodu vyplývajúcu z vášho pripojenia a prístupu k webovým stránkam alebo ich používania; - škody, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo v dôsledku prehliadania webových stránok alebo používania služieb, ktoré sú na nich k dispozícii; - Priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania webových stránok, najmä akékoľvek prevádzkové, finančné alebo obchodné straty alebo strata webových stránok alebo údajov v akomkoľvek informačnom systéme, a to aj v prípade, že LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE vie o možnosti vzniku takýchto škôd.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za stratu informácií/služieb alebo škody súvisiace s touto službou. Žiadne informácie alebo služby poskytované na webovej lokalite sa nesmú považovať za záruku akéhokoľvek druhu.
S výnimkou platných zákonných alebo regulačných ustanovení spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nenesie zodpovednosť za žiadne škody, okrem iného za stratu zisku, zákazníkov, údajov, nehmotného majetku, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania alebo nemožnosti používania webových stránok a všeobecne za akékoľvek udalosti súvisiace s webovými stránkami alebo stránkami tretích strán.
 
6.2. AKTUALIZÁCIE ALEBO ODSTÁVKY WEBOVÝCH STRÁNOK
LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVÈNE sa snaží zabezpečiť prístup k webovým stránkam sedem dní v týždni a 24 hodín denne, ale nie je k tomu nijako zaviazaná. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE môže preto prerušiť prístup k webovým stránkam, najmä na účely údržby a aktualizácie. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto prerušenia a za dôsledky, ktoré z nich môžu vyplynúť pre používateľov alebo tretie strany.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE si vyhradzuje právo zmeniť alebo odstrániť webové stránky bez predchádzajúceho upozornenia a bez akejkoľvek zodpovednosti. Vymazanie alebo zmeny webových stránok v žiadnom prípade nepredstavujú dôvod na osobitnú náhradu škody alebo priznanie náhrady škody alebo úrokov používateľovi.
 
6.3. ZÁRUKY
Používatelia berú na vedomie a výslovne súhlasia s tým, že:
- používajú webové stránky a službu na vlastné riziko. Služba je poskytovaná so všetkými jej výhodami a nedostatkami a je prístupná podľa jej dostupnosti, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku týkajúcu sa kvality a kompatibility služby pre konkrétne použitie a neporušenia pravidiel používania služby jej používateľmi (tento zoznam nie je úplný).
 
- LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE nezaručuje, že webové stránky alebo služby splnia ich očakávania, že budú neprerušované, účinné, bezpečné alebo bezchybné, že výsledky, ktoré možno získať používaním služieb, budú presné alebo spoľahlivé, že kvalita akýchkoľvek služieb, informácií alebo iných materiálov získaných prostredníctvom služby bude spĺňať ich očakávania alebo že sa odstránia akékoľvek chyby v použitom softvéri.
 
- Akýkoľvek materiál stiahnutý alebo získaný akýmkoľvek iným spôsobom počas používania služby je na vaše vlastné riziko. Používatelia nesú výhradnú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie svojho počítača alebo stratu údajov v dôsledku stiahnutia tohto materiálu.

 
ČLÁNOK 7 – DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak, všetky prvky uvedené na webovej lokalite (okrem iného text, údaje, databázy, grafika, logá, značky, názvy, animácie, obrázky, videá, zvuky, softvér a všetky ostatné prvky) (ďalej len „prvky“) sú výlučným vlastníctvom PFDC a LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE alebo tretích strán, ktoré na nich získali licenciu, a podliehajú francúzskemu a medzinárodnému autorskému právu a všeobecne právu duševného vlastníctva.
 
Tieto prvky sú chránené autorským právom, ochrannými známkami, patentmi, právami na databázy, obchodným tajomstvom alebo inými právami duševného vlastníctva.
Všetky práva na reprodukciu, prezentáciu a verejnú komunikáciu sú vyhradené vrátane vizuálnych, fotografických, ikonografických a iných zobrazení. Reprodukcia celej webovej stránky alebo jej časti na akomkoľvek elektronickom médiu je bez výslovného súhlasu riaditeľa vydavateľstva obsahu prísne zakázaná.
 
Značky a logá použité na webových stránkach sú registrované, ich reprodukcia by predstavovala porušenie práv. Všetky práva na používanie sú vyhradené. V súlade s článkom L.122-4 francúzskeho zákonníka o duševnom vlastníctve by akékoľvek zobrazenie alebo reprodukcia, ktoré nie sú výslovne povolené, vcelku alebo čiastočne a akýmikoľvek prostriedkami, boli nezákonné a predstavovali by jeho porušenie, ktoré sa trestá podľa článkov L. 335-2. a nasledujúcich zákona o duševnom vlastníctve.
 
Používateľ nesmie predávať, kopírovať, prenajímať, uvádzať na trh, prenášať, postupovať alebo inak sublicencovať, upravovať, prispôsobovať webové stránky, spájať ju úplne alebo čiastočne s iným softvérom, prekladať, dekompilovať, rozoberať alebo vytvárať akýkoľvek softvér alebo funkcie odvodené z webových stránok bez výslovného písomného súhlasu riaditeľa vydavateľstva obsahu. 
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE udeľuje používateľovi bezplatnú, nevýhradnú, neprenosnú, osobnú licenciu obmedzenú na jeho súkromné použitie, na prístup, používanie a prehliadanie webových stránok a jej prvkov. Toto právo sa udeľuje výlučne na osobné, súkromné a nekomerčné použitie a pod podmienkou zachovania všetkých upozornení týkajúcich sa reprodukcie a práv duševného vlastníctva. Používateľovi je preto zakázané kopírovať alebo reprodukovať všetky prvky alebo ich časti akýmikoľvek prostriedkami a na akomkoľvek existujúcom alebo budúcom médiu, prekladať prvky do akéhokoľvek iného jazyka a prispôsobovať prvky.
 
Akékoľvek iné použitie prvkov je prísne zakázané a predstavuje porušenie ustanovení zákona o duševnom vlastníctve.

 
ČLÁNOK 8 – OSOBNÉ ÚDAJE

Pre viac informácií o ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV na webových stránkach LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE vyzýva používateľov, aby si prečítali nasledujúce oznámenia: https://www.eau-thermale-avene.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov 


ČLÁNOK 9 – HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Používateľ berie na vedomie, že spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE môže poskytovať odkazy na webové stránky alebo aplikácie, ktoré môžu, ale nemusia patriť skupine Pierre Fabre. Tieto webové stránky alebo aplikácie sú nezávislé od webových stránok.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE neupravuje ani nekontroluje zdroje a obsah týchto webových stránok ani jej odkazy na iné webové stránky alebo aplikácie.
Odkazy na tieto webové stránky alebo aplikácie v žiadnom prípade neznamenajú súhlas, potvrdenie alebo pridruženie spoločnosti LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE k obsahu týchto webových stránok alebo aplikácií, a už vôbec nie k ich prípadnému použitiu.
Spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE preto nezodpovedá za obsah, produkty, služby, reklamu, súbory cookies alebo iné funkcie týchto webových stránok, ani za akékoľvek škody alebo straty, či už preukázané alebo údajné, vyplývajúce z používania takýchto informácií, služieb alebo údajov dostupných na týchto webových stránkach alebo v aplikáciách alebo s nimi súvisiace.
 
Hypertextové odkazy sa môžu vytvárať len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Všetky žiadosti o povolenie musia byť zaslané na túto adresu: contact.avene@pierre-fabre.com

 
ČLÁNOK 10 – ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

 Ak používatelia potrebujú viac informácií o používaní súborov cookies na webovej stránke, spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ich vyzýva, aby si pozreli tabuľku súborov cookies, ktorá je k dispozícii na adrese: https://www.eau-thermale-avene.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov

 

ČLÁNOK 11 – NEODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ČIASTOČNÁ NEPLATNOSŤ

Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné z dôvodu zmeny právnych predpisov, nariadení alebo súdneho rozhodnutia, nemá to vplyv na platnosť a dodržiavanie ostatných ustanovení VOP.
Ak niektorá zmluvná strana netrvá na niektorom z ustanovení VOP, nemôže sa neskôr odvolávať na to isté ustanovenie.

 

ČLÁNOK 12 – OSTATNÉ USTANOVENIA

Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatným alebo neúplným, príslušné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktoré je mu z hľadiska právneho výkladu najbližšie.
Používatelia vyhlasujú a potvrdzujú, že si prečítali VOP a že používanie webových stránok predstavuje úplný a bezpodmienečný súhlas používateľov so všetkými VOP.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa VOP alebo akýchkoľvek otázok či pripomienok k webovým stránkam alebo používateľskému účtu môžu používatelia zasielať svoje otázky na túto adresu: avene.cz@pierre-fabre.com 

 

ČLÁNOK 13 – ZMENY VOP

VOP môže spoločnosť LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE kedykoľvek zmeniť. Používatelia budú o týchto zmenách informovaní. Akékoľvek používanie webových stránok po oznámení zmeny predstavuje súhlas s VOP. V takom prípade sa uplatňujú VOP platné na webových stránok v deň ich použitia používateľom. Ak používateľ nesúhlasí so zmenami VOP, zaväzuje sa, že nebude vstupovať na webové stránky. 
V prípade prekladu VOP je platná a použiteľná len francúzska verzia.

ČLÁNOK 14 – ROZHODNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNÉ SÚDY

Tieto VOP sa riadia francúzskym právom.
Každý spor, ktorý vznikne v súvislosti s VOP, bude predmetom mediácie pred začatím akéhokoľvek súdneho alebo rozhodcovského konania. V prípade neúspešnej mediácie sa spor postúpi na príslušný francúzsky súd.

späť na začiatok